hofmann CERAMiC GmbH’nin Genel Ticari Şartları (AGB)

§ 1 Geçerlilik
(1) Müşteri; bir işletme sahibi, kamusal hakları bulunan veya farklı kamusal-yasal sermayesi bulunan tüzel bir kişilikse; satıcının tüm teslimatları, hizmet ve teklifleri özellikle bu Genel Ticari Şartlara (bundan sonra “AGB” olarak anılacak) bağlı kalınarak gerçekleştirilir. Bu AGB, hofmann Ceramic GmbH’nin (bundan sonra “hofmann Ceramic” olarak anılacak) sözleşmeli ortaklarıyla (bundan sonra “müşteri” olarak anılacak) onların siparişi üstüne yapılan teslimatlar veya verilen hizmetlerde imzalanan tüm sözleşmelerin bir parçasıdır. Bu şartlar, bir kez daha üzerinde anlaşmaya varılmamış olsa bile müşteriye yönelik, gelecekteki tüm teslimatlar, hizmet ve tekliflerde geçerli olur.
(2) Müşterinin veya üçüncü tarafların ticari şartları, hofmann Ceramic tarafından özellikle bu şartlara karşı gelinmese bile uygulamaya konmaz.

§ 2 Teklif Verme, Sözleşme Akdi ve Yazı Formu
(1) Bir sipariş, teklif olarak nitelendirilirse, bu teklifi 2 haftalık bir süre içinde kabul edebiliriz.
(2) Bu AGB kapsamında anlaşmaya varılan kararların etkinlik kazanması için belirtilen yazı formunda olması gerekir. Yönetici müdür veya ticari temsilci haricindeki hofmann Ceramic çalışanlarının bunlardan farklı olarak varılan sözel anlaşmalara uyma yükümlülüğü bulunmaz. Yazı formunun muhafaza edilmesi için telefaksla iletmek yeterli olur.
(3) hofmann Ceramic, gönderdiği ve ilettiği tüm belgelerin veya malların (teklifler, gider hesaplamaları, çizimler, resimler, hesaplamalar, modeller vs.) mülkiyetini ve telif hakkını saklı tutar. Müşteri, bu belge ve malları hofmann Ceramic’in açıkça anlaşılır onayı olmaksızın üçüncü taraflara ifşa edemez, kendisi kullanamaz ve üçüncü taraflara kullandıramaz veya çoğaltamaz.

§ 3 Ücretler ve Ödeme
(1) Ücretler, üzerinde anlaşmaya varılarak hayata geçirilmiş hizmet ve teslimat kapsamında geçerli olur. Verilen ekstra, ilave veya diğer hizmetler ayrıca hesaplanır. Ücretler, işin yapılmasından itibaren paketlemeyi, yasal olarak uygulanan KDV’yi, ihracat gönderiminde gümrük vergisinin yanı sıra harçları ve diğer kamusal vergileri de hesaba katarak EURO cinsinden ödenir ve alınır.
(2) İskonto indirimi yapılması için bu konuda açıkça anlaşmaya varılması gerekir.
(3) Yalnızca herkes tarafından kabul edilen veya hukuken kesin durumlar tespit edildiği sürece müşterinin karşı taleplerinin karşılanması veya bu tür taleplerden dolayı ödemelerin alıkonmasına izin verilir.

§ 4 Teslimat ve Teslim Süresi
(1) Açıkça net bir süre veya net bir tarihle ilgili söz verilmişse veya bunlar kararlaştırılmışsa; hofmann Ceramic tarafından sözü verilen teslimat ve hizmet süreleri ve tarihleri geçerli olur. Gönderimle ilgili anlaşmaya varılmamışsa; teslimat süresi ve tarihi, sevkiyatçı, taşıyıcı veya bunun haricinde ulaştırmadan sorumlu üçüncü taraflarca belirtilen teslim zamanına bağlıdır. Kabul edilen hizmet veya teslimat süresinin başlangıcı, tüm teknik soruların açıklığa kavuşturulmasını gerektirir.
(2) Teslimatın yapılamaması veya gecikmesi, mücbir sebepler veya farklı sebepler nedeniyle sözleşme geçerlilik süresi boyunca öngörülemeyen sonuçlar (örn. işletmeyle ilgili her çeşit sorun, materyal veya enerji tedariği konusunda zorluklar, ulaştırmada gecikmeler, grevler, yasalara uygun lokavtlar, iş gücü, enerji veya hammadde yetersizliği veya distribütörler tarafından beklemede olan, doğru veya zamanında olmayan teslimatlar) ortaya koyarsa ve hofmann Ceramic bu sonuçlarla ilgili sorumluluk yüklenmemişse; hofmann Ceramic bu durumlardan sorumlu değildir. Bu tür sonuçlar hofmann Ceramic için teslimatı veya hizmeti önemli ölçüde zorlaştırır veya imkansız hale getirirse ve bu engeller yalnızca geçici bir süreliğine olmazsa, hofmann Ceramic sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Engellerin yalnıza geçici süreliğine ortaya çıkması durumunda teslimat veya hizmet süreleri engelin ortaya çıktığı süre ve hesaplanan eylem süresi dahilinde uzatılır. Bu gecikmeler dolayısıyla müşterinin teslimat veya hizmeti kabul etmemesi durumunda müşteri hofmann Ceramic’e karşı derhal bir yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeden cayabilir.
(3) Kısmi teslimat, sözleşme şartlarının amaçları kapsamında müşteri için uygulanabilirse, sipariş verilen diğer ürünler garantilenirse ve bu suretle müşteri için ciddi miktarda ek masraf veya ilave gider ortaya çıkmazsa, hofmann Ceramic kısmi teslimat yapma hakkına sahiptir.
(4) hofmann Ceramic üretimi cihazların teslimatı veya ilgili hizmet gecikirse veya yine aynı sebepten dolayı teslimat veya hizmet sağlamak mümkün olmazsa, hofmann Ceramic’ın yükümlülüğü bu AGB’de § 7’deki şartlar uyarınca sınırlandırılır.

§ 5 İfa Yeri, Sorumluluk Devri, Kabul
(1) Sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle ortaya çıkan tüm yükümlülükler için ifa yeri, aksi belirlenmedikçe hofmann Ceramic’in işyeri merkezidir. hofmann Ceramic bir kurulumdan sorumluysa, ifa yeri kurulumun gerçekleştirildiği yerdir.
(2) Teslim edilecek malların sevkiyatçıya, taşıyıcıya veya bunlar dışında gönderimin yerine getirilmesi için belli üçüncü taraflara aktarılmasıyla birlikte oluşacak risklerle ilgili sorumluluk müşteriye geçer. Bu durum, kısmi teslimatlarda veya hofmann Ceramic tarafından sağlanacak diğer hizmetlerde de (örn. gönderim veya kurulum) geçerli olur. Oluşan bir durum sebebiyle gönderim veya aktarımda gecikme olursa, bunun sebebi müşteriden sorulur, teslim edilecek ürünlerin teslimata hazır olduğu ve hofmann Ceramic’in bunu müşteriye bildirdiği günden itibaren risk müşteri tarafın sorumluluğuna geçer. Risk sorumluluğunun devri şartı uyarınca depolama giderleri müşteri tarafından karşılanır.
(3) Sözleşmenin taraflarından biri tarafından talep edildiğinde usulüne uygun şekilde hizmet kabulü gerekli olacaktır. Herhangi bir kabul işlemi gerekmiyorsa, hizmetin tamamlanmasının ardından yazılı bildirimden sonra 12 iş günü içinde hizmet kabul edilmiş sayılacaktır. Herhangi bir kabul işlemi gerekmiyorsa ve müşteri hizmeti veya hizmetin bir kısmını kullanmışsa, aksi kararlaştırılmadığı sürece hizmet kullanımına başlandıktan sonra 4 iş günü içinde kabul geçerli olur.

§ 6 Ayıp ve Kusur Durumunda Talepler
(1) Sözleşmeyle belirlenen amacın hayata geçirilebilirliği için sözleşmeye tam olarak uyulması şartı konulmamışsa, hofmann Ceramic’in teslimat veya hizmet ve bunların tanımlanmasıyla ilgili görevleri belirleyicidir. Bunlar, kesinliği garantilenmiş nitelikler değil teslimat veya hizmetle ilgili tanımlamalar veya işaretlerdir. Sözleşmeyle belirlenen amaca uyulmasını negatif şekilde etkilemediği sürece ticari farklılıklar ve yasal yönetmeliklerden kaynaklanan veya teknik iyileştirmeler ortaya koyan farklılıkların yanı sıra yapı parçalarının eşdeğer parçalarla değiştirilmesine izin verilmektedir.
(2) Garanti süresi teslimattan itibaren bir yıl veya kabul gerekli olursa kabulden itibaren bir yıldır.
(3) Kusur durumunda talepler, § 377 HGB uyarınca müşterinin denetim ve kınama yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmiş olmasını gerektirir. Bir iş sözleşmesinde § 377 HGB analog uygulama alanı bulur. Risk sorumluluğunun devredilmesi ve ürün kabulü kapsamında müşteri, vakit kaybetmeksizin kendi çalışma kabiliyetine bağlı olarak kusur incelemesi yapar ve tespit ettiği kusurları ve gizlenmiş kusurları fark eder fark etmez, en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirir.
(3) Bir kusura hofmann Ceramic sebep olduysa, müşteri § 7 uyarınca belirlenmiş şartlara bağlı kalarak maddi tazminat talebinde bulunur.
(4) Müşteri, hofmann Ceramic’in onayını almadan teslim edilecek ürünü değiştirirse veya üçüncü taraflarca değiştirilirse kusur durumunda bulunulacak talepler uygulamaya alınmaz ve bu durumda kusurun giderilmesi mümkün olmaz veya kabul edilemez şekilde zorlaşır. Her durumda müşteri, yapılan değişiklikten kaynaklanan kusurun giderilmesiyle ilgili ek masrafları üstlenir.

§ 7 Tazminat Mesuliyeti
(1) hofmann Ceramic’in tazminat ödeme mesuliyeti; hangi yasal nedene bağlı olursa olsun, özellikle de imkansızlık, temerrüt, eksik veya yanlış gönderim, sözleşme ihlali, sözleşmeye bağlı görüşmelerde ortaya çıkan yükümlüklerin ihlali, her durumda hatalı bir hareket görüldüğü sürece bu paragraftaki (§ 7’deki) şartlar uyarınca sınırlandırılır.
(2) hofmann Ceramic; organlarının, yasal temsilci, çalışan veya diğer vekillerin basitçe ihmal edilmesi durumunda, sözleşmeyle gelen yükümlülüklerin ihlalini içermediği sürece sorumluluk kabul etmez. Sözleşmeyle gelen bir yükümlülük, sipariş müşterinin bilgisi dahilinde olan ve hatta bilgisi dahilinde olmasına izin verilen bir yükümlülüktür. Örneğin önemli kusurları bulunmayan, teslimat ürünlerinin zamanında teslim edilmesi ve kurulmasına yönelik yükümlülük ve ayrıca müşteri tarafından sözleşmeye bağlı olarak teslimat ürünlerinin kullanılmasını mümkün kılan veya müşteri tarafından çalışanlarının hayatını ve sağlığını korumayı amaçlayan danışmanlık, koruma ve gözetim yükümlülükleri, sözleşme kapsamında yer alması gereken şartlardır.
(3) hofmann Ceramic § 7 (2) uyarınca maddi tazminattan sorumlu olduğu sürece, sözleşme imzalanması durumunda ortaya çıkacak zararlara karşı sorumluluğu sınırlıdır; hofmann Ceramic, bunu sözleşme ihlalinin olası sonucu olarak öngörür veya gerekli özenin gösterilmesi durumunda öngörmüş olmalıdır. Dolaylı zararlar ve teslimat ürünlerindeki kusurlardan kaynaklanan zararlar, özellikle yalnızca bu ürünlerin şartlara uygun şekilde kullanılması sırasında bu tür hasarların tipik olarak beklenmesi durumunda düzeltilebilir.
(4) Salt ihmalkarlığa karşı yükümlülük durumunda hofmann Ceramic’ın maddi zararından ve bundan kaynaklanan diğer maddi hasarlarda her hasar için 2,5 milyon € tutarındaki, yılda maksimum iki kez sigorta kullanımını gerektiren (işletme yükümlülük sigortasının hasar zamanındaki ödeme miktarına uygun olarak) tazminat yükümlülüğü, sözleşmeden doğan önemli bir yükümlülüğün ihlali durumunda bile sınırlandırılır. Talep edildiğinde hofmann Ceramic sigorta poliçesinin bir kopyasını müşteriye gönderir. hofmann Ceramic’in sorumluluk ihmaline bağlı olarak sigortacının hizmet verme özgürlüğü dahilinde, hofmann Ceramic müşteriye karşı masraflarını karşılayarak ödeme miktarına kadar kefil olma yükümlülüğüne sahiptir.
(5) Mükellefiyet dışı kalma ve mükellefiyet kısıtlamaları, hofmann Ceramic’e ait organlar, yasal temsilci, çalışan veya diğer vekiller lehine aynı oranda geçerli olur.
(6) Buradaki § 7 kapsamındaki kısıtlamalar, yalnızca kasti davranış nedeniyle satıcının yükümlülüğü, yaşamın, insan vücudunun veya sağlığının hasar görmesi nedeniyle ya da Ürün Sorumluluğu Yasası’na bağlı olarak garantilenmiş nitelikler için geçerli olur.

§ 8 Mülkiyetin Muhafazası, Teminat
(1) hofmann Ceramic, teslim edilecek ürünlerin mülkiyetini iş ilişkisinden kaynaklanan tüm ödemelerin alınmasına kadar kendinde tutar. Müşterinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda hofmann Ceramic, teslimat ürünlerini geri çekme hakkına sahiptir. Bu geri çekme işlemi sırasında sözleşmeden cayma durumu da söz konusu olur. hofmann Ceramic, teslimat ürünlerini geri çektikten sonra bunları değerlendirme yetkisine sahip olur, değerlendirme bedelinde müşterinin borçları – makul değerlendirme giderleri düşüldüğünde – hesaba katılır.
(2) Müşteri, teslimat ürünlerine karşı özenli davranma yükümlülüğüne sahiptir; özellikle de bunları yangın, su baskını ve çalınma hasarlarına karşı masraflarını kendi karşılamak suretiyle sigortalamakla yükümlüdür. Bakım ve denetim çalışmaları gerekirse, müşteri bunları masraflarını karşılayarak zamanında gerçekleştirir.
(3) Müşteri, teslimat ürünlerini olağan iş akışında tekrar satma yetkisine sahiptir; ancak öncelikle alıcısına veya üçüncü taraflara karşı ortaya çıkacak olan, nihai fatura tutarındaki tüm alacakları (KDV dahil) hofmann Ceramic’e tahsis eder. Müşteri bu talebi alırken alacağın temlikinden sonra yetkisini sürdürür. hofmann Ceramic’in alacakları toplama hakkı, bu durumdan etkilenmez. Yine de hofmann Ceramic, müşteri anlaşmaya varılan şekilde kazancın elde edilmesinden doğan ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödemeyi geciktirmediği ve özellikle de iflas davası açmaya başvurmadığı sürece yükümlülük sahibi olarak kalır.
(4) Teslimat ürünlerinin müşteri isteğiyle işlenmesi veya değişikliğe uğratılması hofmann Ceramic tarafından gerçekleştirilir. Teslimat ürünleri; farklı, hofmann Ceramic’e ait olmayan ürünlerle işleme alınırsa, işleme zamanında farklı ürünlerle işlenmiş, satılan malın değeriyle (nihai fatura tutarı, KDV dahil) orantılı şekilde yeni ürünlerin ortak mülkiyetini edinir.
Teslimat ürünleri; farklı, hofmann Ceramic’e ait olmayan ürünlerle bu ürünlerden ayrılamayacak şekilde harmanlanarak işlenmişse, işleme zamanında farklı ürünlerle işlenmiş, satılan malın değeriyle (nihai fatura tutarı, KDV dahil) orantılı şekilde yeni ürünlerin ortak mülkiyetini edinir. Bu harmanlama işlemi müşterinin ürünü ana ürün olarak gördüğü bir durumda gerçekleştirilmişse, müşteri hofmann Ceramic’e oransal esasa göre ortak mülkiyet sağlar. Müşteri, hofmann Ceramic için bu şekilde oluşan münferit veya ortak mülkiyeti muhafaza eder.
(6) Müşteri, bir ana parçasının üçüncü taraflarca üretilenlerle birleştirildiği satın alınan üründen doğan alacakları da bize tahsis eder.
(7) Teminatlarımıza ait uygulanabilir değer temin edilen alacaklardan %10 oranında daha fazla olduğunda; hofmann Ceramic, müşterinin talebi üzerine hakkı olan teminatları karşılama yükümlülüğüne sahiptir, karşılanacak teminatlarla ilgili yapılacak seçim hofmann Ceramic’in sorumluluğundadır.
(8) Yurt dışına gönderim yapılacağında hofmann Ceramic, müşteriden gelecek ödeme taleplerinin güvence altına alınması amacıyla bir kredi kurumunun Alman haklarından birine tabii olan, zaman kısıtlaması bulunmayan, kendi kendine kefil olunan kesin teminatın AB sınırları içinde geçerli olacak şekilde tesellümünü talep etme yetkisine sahiptir.

§ 9 Mahkeme Yeri, Hukuki Seçim, Nihai Hükümler
(1) Mahkeme yeri, hofmann Ceramic’in işyeri merkezinin bulunduğu yerdir; bizler de aynı şekilde müşterilerimizle ilgili hukuki işleme başvururken onların işyerlerindeki mahkemeye başvurma yükümlülüğüne sahibiz.
(2) Özellikle BM Satın Alma Hakkı (CISG) hariç tutularak Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sağladığı haklar geçerli olur.
(3) Bu sözleşme veya bu AGB’de düzenlemeyle ilgili boşluklarla karşılaşılırsa, bu boşlukların doldurulması için yasal etkinliği bulunan düzenlemeler; oluşan bu düzenleme boşluklarını dolduruyorsa, sözleşme taraflarınca sözleşmenin ticari hedeflerine ve bu AGB’nin amacına yönelik olarak, anlaşmaya varılmış şekilde geçerli sayılır.